مرور دسته

به زبان ساده

موضوعاتی که در این دسته قرار میگیرند حاوی مطالبی هستند که بصورت آسان و ساده به توضیح مبانی و اطلاعات موردنیاز در زمینه یادگیری عمیق میپردازند.